< Terug naar over ons overzicht

Privacy Statement

Op 25 mei jl. werd de nieuwe Europese wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht. iMove Medical BV hecht grootte waarde aan uw privacy. Wij informeren u daarom over ons nieuwe privacy beleid.

Privacy Statement iMove Medical B.V.

Wie zijn wij?  

Dit is de Privacy Statement van iMove Medical B.V. iMove Medical is medisch toeleverancier voor de orthopedische-, trauma-, neuro en plastische chirurgie.

Onze contactgegevens zijn: 

Telefoon:        +31 030 2080524
E-mail:           info@imovemedical.nl
Website:         www.imovemedical.nl
Adres:             Coltbaan 1; 3439 NG te Nieuwegein
KvK:                58876529


Duidelijkheid over uw privacy

Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op. 


1. Soorten gegevens 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres 
 • Geslacht
 • Beroep


2. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten binnen onze dienstverlening:

 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand.
 • Het sluiten en/of uitvoeren van opdrachten
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming.
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard. 


3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing. 


4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs  nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.


5. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens.
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens.

Vragen over de inhoud van dit Privacy Statement. U kunt uw vraag schriftelijk of per e-mail aan:

Telefoon:          +31 030 2080524
E-mail:              info@imovemedical.nl
Website:           www.imovemedical.nl
Adres:               Coltbaan 1; 3439 NG te Nieuwegein

Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Dit laten wij u dan gemotiveerd weten.


6. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.


7. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.


8. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan contact met ons op. 

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


9. Wijzigingen van de Privacy Statement

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.